Utrzymanie infrastruktury kolejowej bez zatrzymywania ruchu!

Sprawne funkcjonowanie sieci kolejowych uzależnione jest od podłoża, na którym ułożone są tory. Wyniki monitoringu sieci torów kolejowych wskazują na dużą liczbę miejsc, w których podłoże stało się niestabilne. Najczęściej dotyczy to torowisk bezpodsypkowych, ale problem pojawia się również w przypadku torów układanych na warstwie tłucznia. Jego wynikiem jest zmniejszenie prędkości linii do momentu przeprowadzenia prac stabilizacyjnych. Zmniejszenie prędkości na krytycznych odcinkach kolei podmiejskiej ma ogromny wpływ na całą sieć. Koszty opóźnień i większych skutków makroekonomicznych mogą sięgać milionów złotych. Potrzeba mobilności i szybkiego zapewnienia rozwiązań w zakresie stabilizacji ma kluczowe znaczenie w przypadku łagodzenia skutków zmniejszenia prędkości linii kolejowych. W tym miejscu firma Geobear oferuje wartość dodaną. Firma Geobear zapewnia wiele rozwiązań, które mogą być stosowane w przypadku sieci kolejowych. Naszą misją jest zapewnienie rozwiązań, dzięki którym kręci się świat.

Usługi, jakie oferujemy w zakresie sieci kolejowych:

 • Korekta osiadania w przypadku konstrukcji przejściowych, takich jak płyty przejściowe
 • Korekta nierównomierności osiadania pomiędzy konstrukcjami palowymi a konstrukcjami nośnymi lub różnymi rodzajami fundamentów (takimi jak fundamenty skrzyniowe, ławy fundamentowe, stopy fundamentowe itp.)
 • Stabilizacja i poziomowanie zapadniętych linii kolejowych i nadziemnej infrastruktury
 • Uszczelnienie przeciwwodne konstrukcji
 • Stabilizacja konstrukcji, które uległy przemieszczeniu
 • Stabilizacja przesuwających się betonowych płyt torowiska
 • Wypełnianie pustek konstrukcyjnych w przyczółkach, nieczynnych kanałach odwadniających, niewykorzystywanych szybach itp.
 • Stabilizacja nasypów
 • Zwiększanie nośności podłoża

 

Zalety rozwiązań Geobear

Stosowanie rozwiązań firmy Geobear staje się coraz powszechniejsze. Nasze rozwiązanie oferuje cztery korzyści dla wykonawców, kolei państwowej i pasażerów.

 • Dokładność: stosowana przez firmę Geobear metoda jest bardzo precyzyjna. Do pomiarów poziomów tolerancji wykorzystujemy nasze własne laserowe systemy monitorowania, co oznacza, że jesteśmy w stanie stabilizować i poziomować płyty zgodnie z protokołami
  monitoringu państwowego przedsiębiorstwa kolejowego.
 • Czas trwania prac – najniższy na rynku: w przypadku sieci kolejowej niezwykle istotna jest prędkość. Przywrócenie normalnej prędkości linii w jak najkrótszym czasie ma ogromne znaczenie. Nasze rozwiązanie to najszybszy sposób pozwalający zrealizować ten cel. Jesteśmy w stanie zapewnić stabilizację linii na odcinku kilkuset metrów w ciągu jednego okresu roboczego. W przypadku zastosowania innej metody, aby osiągnąć ten sam rezultat, konieczne byłoby wykonanie wykopów, co zabrałoby kilka weekendów.
 • Niższe koszty: ponieważ nasze rozwiązanie jest szybsze niż rozwiązania alternatywne, ogólne koszty realizacji robót są niższe. Wymiar makroekonomiczny, w przypadku którego rozwiązanie firmy Geobear również wydaje się atrakcyjniejsze od innych, może być czasami pomijany.
 • Minimalna uciążliwość: charakter prowadzonych przez nas prac oznacza minimalną konieczność używania maszyn torowych. Podczas prac wykorzystujemy niezależną przejezdną stację roboczą, która umieszczana jest przy torach. Jesteśmy w stanie przygotować wszystko do pracy w ciągu godziny i opuścić miejsce prowadzenia robót w ciągu 20 minut. Nasze rozwiązania są ekologiczne, dzięki czemu nasz ślad węglowy jest bardzo mały.