Najczęściej zadawane pytania techniczne

Najczęściej zadawane pytania o technologię Geobear, nasze rozwiązania na problemy zapadania i osiadania oraz o stosowane przez nas geopolimery.

W razie innych pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Jakie są właściwości mechaniczne naszych materiałów?

Właściwości mechaniczne

Typowa wartość

Stosowana gęstość — 50–500 kg/m3

Wytrzymałość na ściskanie — 0,5–15 MPa

Wytrzymałość na ścinanie — 0,5–15 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie — 0,5–3 MPa

Wytrzymałość na zginanie — 0,5–15 MPa

Siła rozszerzania — 10 000 kPa

Moduł odkształcalności liniowej — 10–80 MPa

Współczynnik przepuszczalności — 10–8 m/s

Materiały Geobear są każdorazowo określane na podstawie wymaganych właściwości mechanicznych w danym projekcie.

Jakie rodzaje gruntu są kompatybilne?

Większość rodzajów gruntu jest odpowiednich, w tym:

  • Grunty ziarniste
  • Grunty spoiste
  • Grunty organiczne
  • Grunty nasypowe

Jaka jest żywotność i stabilność geopolimeru?

  • Żywotność obliczeniowa przekracza 100 lat.
  • Materiał został przebadany i podlega ocenie pod kątem stabilności przez co najmniej 60 lat.
  • Sprawdzone wyniki praktyczne przez ponad 30 lat zastosowań projektowych.
  • Stabilność materiału w temperaturze od -20 do +100°C.

Jak geopolimery wpływają na środowisko?

W odniesieniu do procesów wykorzystujących geopolimery pytania o ich możliwy wpływ na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo są zrozumiałe. Od samego początku firma Geobear przyjęła rygorystyczne zasady w tych kwestiach — zarówno w celu ochrony zdrowia pracowników i klientów, jak i dla ochrony ekosystemów.

Geopolimery Geobear nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Przeprowadzona przez Stantec Ltd, globalną spółkę doradczą w zakresie gleb i wód podziemnych, ocena wpływu na środowisko w zakresie potencjalnych zagrożeń środowiskowych związanych z geopolimerami w odniesieniu do wód kontrolowanych wykazała, że geopolimery nie zanieczyszczają wód podziemnych.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami nie występuje wykrywalna obecność substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczeń o charakterze nieszkodliwym w geopolimerach, ponieważ po zmieszaniu składniki geopolimeru tworzą zamknięte i ściśle powiązane łańcuchy cząsteczek. Wyniki badań wymywania wykazały, że ilość i stężenie uwalnianych substancji byłyby na tyle małe, aby pominąć obecne lub przyszłe zagrożenie pogorszenia jakości penetrowanych wód podziemnych.

Zob. Stantec/ Esi consulting 66682TN1

W jaki sposób należy postępować z odpadami materiału, w przypadku ich wydobycia w przyszłości?

Tak jak przy normalnym unieszkodliwianiu — sklasyfikowane tak jak zwykłe odpady materiałów budowlanych.

Czy istnieje możliwość zastosowania przy występowaniu wód gruntowych?

Tak — materiały Geobear są hydrofobowe.

Nie ma różnicy między wystawieniem materiału na działanie słonej czy słodkiej wody.

Jak wody gruntowe wpływają na nasz materiał?

Wody gruntowe nie mają wpływu na właściwości mechaniczne materiału Geobear.

Czy woda przenika przez materiał?

Materiał ma zamkniętą strukturę komórkową i cechuję się bardzo niskim współczynnikiem przenikalności.

Jaki jest czas wiązania materiału i po jakim czasie można go obciążać?

Materiał wiąże w ciągu kilku sekund.

90% właściwości mechanicznych materiał osiąga w ciągu pierwszych 15 minut.

Materiał zazwyczaj osiąga ostateczne właściwości w ciągu 24 godzin.

Czy materiał można stosować jako pomoc przy tłumieniu drgań?

Zależy to od materiału, okoliczności i gęstości.

Materiał cechuje się pewną, zazwyczaj dodatnią elastycznością, np. w porównaniu z betonem, który może pękać przy obciążeniach uderzeniowych.

Czy rozwiązanie można stosować w warunkach skrajnie niskich temperatur?

Wykorzystanie procesów oraz materiałów jest możliwe w każdych warunkach.

Czy możliwe jest wykopanie gruntu, w którym dokonano iniekcji i jakich maszyn może to wymagać?

Tak, jest to możliwe i można to przeprowadzić zwykłymi koparkami i narzędziami ręcznymi.

Czy możliwe jest wykorzystanie procesu w konstrukcjach, w których zastosowano już palowanie?

Tak, taki projekt podlega indywidualnej ocenie przez nasz dział inżynieryjny.

Jak wypada ciężar geopolimeru w porównaniu z ciężarem gruntu?

Zazwyczaj <15% gruntu, w zależności od stosowanego geopolimeru i występującego gruntu

Dokumenty techniczne

Opór cieplny geopolimeru

Opór cieplny mierzy się poprzez badanie stabilności wymiarowej oraz analizę dynamicznych właściwości mechanicznych (DMTA). Geopolimer (Geobear) zachowuje stabilność wymiarów w temperaturach od -20 do 13°C. W określonej temperaturze materiał traci swoje właściwości mechaniczne i dochodzi do jego degradacji. Zmniejszenie sztywności zależy od systemu i zastosowanej gęstości. Biorąc pod uwagę uśrednioną temperaturę gleby wynoszącą 10°C na głębokości 1 metra (3) geopolimery Geobear mieszczą się w zakresie temperatury bezpiecznej.

Opór cieplny