Jakie są najczęstsze przyczyny osiadania domów oraz jakie koszty są z tym związane?
(26 listopada, 2019)

Jakie są najczęstsze przyczyny osiadania?

Osiadanie gruntu to ogromny problem dla właścicieli domów, który może wystąpić w dowolnym miejscu i mieć przeróżne przyczyny. Potencjalni nabywcy budynków i domów powinni być świadomi możliwych przyczyn osiadania, tak aby móc uniknąć tych problemów w przyszłości.

Skład gleby

Osiadanie często związane jest z występowaniem wilgoci w glebie pod fundamentami. Określone rodzaje gleby są podatne na osiadanie bardziej niż inne.

Grunty spoiste, np. glina i muł, są szczególnie podatne na to zjawisko, ponieważ zmniejszają i zwiększają swoją objętość w zależności od ilości zawartej w nich wilgoci. Oznacza to, że warunki atmosferyczne mogą mieć ogromny wpływ na ich skład. Grunty gliniaste dość powszechnie występują na terytorium Polski, w związku z czym problem ten dotyczy bardzo wielu osób.

Grunty niespoiste, np. piasek i żwir, są mniej podatne na zmniejszanie i zwiększanie objętości, jednak bardziej podatne na wymywanie przez wodę (np. w przypadku awarii wodociągu).

Drzewa i inna roślinność

Mimo że pobliskie drzewa lub krzewy mogą zdobić krajobraz w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy, mogą również stać się przyczyną osiadania. Roślinność znajdująca się w pobliżu fundamentów może przyczyniać się do występowania tego zjawiska, ponieważ korzenie zasysają wilgoć z gleby, powodując zmniejszenie objętości gruntu. Stanowi to poważne zagrożenie w długich okresach suszy, ponieważ roślinność pozbawiona wilgoci zapuszcza swoje korzenie przez fundamenty budynku w poszukiwaniu wody.

Problemy powodowane działalnością ludzką

Osiadanie nie jest powodowane wyłącznie przez czynniki środowiskowe – wpływ na to ma również wiele czynników związanych z działalnością ludzką. Woda wypływająca z uszkodzonej kanalizacji może czasem zmiękczyć lub nawet wymyć grunt pod fundamentami, powodując ruchy gruntu, a przez to ruchy budynku. Problem ten dotyczy zwykle gleb piaszczystych i żwirowych.

Inną przyczyną osiadania są kopalnie. Na obszarach, w których prowadzono bardzo intensywną eksploatację złóż węgla, występować będą otwarte strefy pod powierzchnią gruntu mogące prowadzić do osiadania.

Ruch drogowy i roboty ziemne prowadzone w pobliżu mogą powodować poważne i długotrwałe wibracje stanowiące potencjalną przyczynę ruchów gruntu i jego osiadania.

Podsumowanie najczęstszych przyczyn osiadania

-Budynek lub konstrukcja stoi na słabonośnej glebie gliniastej

-Grunt pod budynkiem/budowlą nie został właściwie zagęszczony na etapie budowy

-Powodowane przez wodę uszkodzenia doprowadziły do osłabienia gruntu i fundamentów

-Wystąpiły ruchy spowodowane różną strukturą gruntu pod fundamentami

-Drgania i przemieszczanie się gruntu związane z prowadzonymi w pobliżu robotami ziemnymi

-Drgania spowodowane ruchem ulicznym

-Niewłaściwie przeprowadzone roboty fundamentowe/zła jakość robót fundamentowych

-Zmiany w warunkach środowiskowych lub w pobliskim otoczeniu

-Naturalny rozpad gleby, np. torfu

-Rosnąca roślinność – dęby, wierzby i topole wysysają wodę z gleby.

 

Jakie są koszty osiadania?

Osiadanie gruntu stanowi potencjalnie przeogromny problem dla domu lub firmy.

Występuje ogromna liczba problemów związanych z budynkiem, które wynikają z osiadania gruntu, począwszy od estetycznych, a skończywszy na strukturalnych, stanowiących poważne obciążenie finansowe.

Znaczne i brzydko wyglądające pęknięcia na ścianach, odpadanie tynku, odstawanie tapet na brzegach oraz przesuwanie się cegieł w murze mogą przyczynić się do tego, że dom lub zakład pracy będzie wyglądał nieestetycznie. Nie tylko znacznie pogorszy to wygląd budynku, ale też w naturalny sposób spowoduje utratę wartości domu, co może mieć niekorzystne skutki w razie próby jego sprzedaży.

Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy zdać sobię sprawę z tego że nieatrakcyjny wygląd lokalu (szczeliny na ścianach i odpadające tynki), mogą  zniechęcić potencjalnych klientów, prowadząc tym samym do niepotrzebnej utraty dochodów.

Oprócz niezbyt estetycznego wyglądu nieruchomości istnieje wiele niedogodności, problemów i zagrożeń, które wystąpią, jeżeli nie podejmiemy odpowiednich działań eliminujących osiadanie.

Drzwi i okna, stanowiące słabe punkty strukturalne, wskutek odkształceń mogą się zacinać lub nie otwierać i nie zamykać się tak, jak powinny. Zapadanie się i ruchy ścian mogą również zagrażać rurociągom i instalacji elektrycznej. Może powodować to duży dyskomfort dla mieszkańców. Jeśli mówimy o obiekcie, w którym prowadzona jest działalność, osiadanie może potencjalnie wyłączyć części budynku z użytkowania, skutkując stratami finansowymi. Oznaką osiadania gruntu może też być pojawienie się problemów z hydrauliką lub oświetleniem.

W najgorszym wypadku potencjalne problemy mogą przyczynić się do rozległych uszkodzeń strukturalnych posiadłości. Po stwierdzeniu znacznych uszkodzeń strukturalnych domu lub zakładu pracy w pierwszej kolejności należy zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo. Mówiąc o domu, zagrożone będzie bezpieczeństwo całej rodziny, a o firmie – bezpieczeństwo pracowników, klientów i wszystkich odwiedzających.

Właściciele nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, mogą doświadczyć dodatkowego zagrożenia w postaci potencjalnych pozwów sądowych przeciwko ich firmie w przypadku, gdyby wymienione zagrożenia stały się rzeczywistością. Zawalenie się części budynku może sprawić, że nie będą już one zdatne do użytku, co w konsekwencji doprowadzi do ogromnych problemów właścicieli domów i firm oraz będzie się wiązać ze znacznymi wydatkami.

Skutki finansowe

Na dodatek dochodzą do tego znaczne koszty naprawy, poniesienie których będzie konieczne, jeśli nie zostaną podjęte należyte działania w tym zakresie. Uszkodzenie struktury budynku, jego instalacji elektrycznej i rurociągów może wiązać się z ogromnymi kosztami. Co ważne, te znaczne naprawy są niczym w porównaniu z kosztem usługi firmy Geobear w celu zatrzymania osiadaniu gruntu.

Osiadanie, w stosunku do którego nie podjęto żadnych działań, może prowadzić do znacznych szkód nieruchomości i utraty wartości strukturalnej, a także do powstania kosztów, którymi zostanie obciążona prowadzona działalność gospodarcza wskutek braku możliwości korzystania z lokali lub budynków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Osiadanie, w stosunku do którego nie podjęto żadnych działań może spowodować:

-Uszkodzenie rurociągów i instalacji elektrycznej

-Potencjalną utratę wartości nieruchomości lub budynku 

-Niekorzystny wpływ na estetykę

-Zacinanie się drzwi i okien wskutek odkształceń

-Wyższe koszty prowadzenia działalności z uwagi na to, że lokali nie można użytkować zgodnie z przeznaczeniem

-Zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w przypadku osiadania infrastruktury

-Potencjalne skutki związane z uszkodzeniem struktury oraz ryzyko zawalenia

-Ogromne koszty ponoszone na naprawy.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.