Środowisko i zrównoważony rozwój

(8 lipca, 2022)

Wpływ środowiskowy

Firma Geobear jest w pełni zaangażowana w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, prowadząc solidny system zarządzania środowiskowego (EMS), który w tym roku uzyska certyfikat ISO 14001. EMS jest zintegrowany z naszymi systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Zagrożenia dla środowiska są identyfikowane poprzez wizyty na miejscu, analizy dokumentów i, w razie potrzeby, szczegółowe badania (np. Badania ekologiczne dotyczące gatunków chronionych lub inspekcje strukturalne wymienionych konstrukcji) przed rozpoczęciem prac na miejscu.

W zależności od wielkości i zakresu projektu lista kontrolna oddziaływania na środowisko lub pełny niezależny rejestr aspektów i wpływów zostanie opracowana odpowiednio przez naszego Menedżera lub Dyrektora SHEQ. Obejmuje to takie aspekty, jak archeologia, struktury historyczne, SAM, obszary chronione, gatunki chronione i inwazyjne, wody kontrolowane, GWPZ i zanieczyszczona ziemia. Zidentyfikowane oddziaływania są dokumentowane i przedstawiane zespołowi inżynierów, aby umożliwić ich złagodzenie na etapie projektowania.

Po zakończeniu projektu dodatkowe środki kontroli są następnie uwzględniane w RAMS dla danego miejsca i planie środowiskowym fazy budowy, aby zająć się wszelkimi pozostałymi wpływami. Wszyscy pracownicy firmy Geobear przechodzą specjalne szkolenie w zakresie ochrony środowiska, aby upewnić się, że rozumieją, jakie są nasze aspekty środowiskowe i wpływ, a także poznają wymagane środki kontroli, aby je złagodzić. Większość szkoleń jest przeprowadzana na miejscu. Został opracowany przez naszego dyrektora SHEQ, aby w pełni odpowiadał naszym codziennym działaniom. Wszystkie wymagania szkoleniowe i zapisy dostaw są przechowywane w naszych rejestrach szkoleń i kompetencji. Tam, gdzie wymagane jest szkolenie specjalistyczne, korzysta się z akredytowanych firm zewnętrznych (np. Szkolenie Zatwierdzonych Audytorów Środowiskowych).

Oceniamy również nasz wpływ operacyjny w odniesieniu do szerszych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zewnętrznie zweryfikowaliśmy nasz ślad węglowy, aby zrozumieć nasz wpływ. Ze względu na nasze innowacyjne podejście do działalności budowlanej, nasz ślad jest głównie związany z transportem i analizujemy sposoby jego ograniczenia. Tam, gdzie prace nadają się do wykonania przy użyciu naszych systemów geopolimerowych, rozwiązania te mogą znacznie zmniejszyć ślad węglowy

projekt. Na przykład stabilizacja geopolimerów nasypu może zmniejszyć ślad węglowy nawet o 90% w porównaniu z tradycyjnym roztworem fugowanym.

Efektywne gospodarowanie zasobami jest priorytetem dla firmy Geobear i jest objęte naszym SZŚ. Naszym celem jest optymalizacja zakupu zrównoważonych opcji (np. Drewno FSC). Zapewniliśmy również szkolenie dla wszystkich pracowników w zakresie szerszych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, aby umożliwić im podejmowanie skutecznych decyzji. Efektywne zarządzanie zasobami jest wbudowane w nasze procesy operacyjne, ponieważ jest po prostu dobrą praktyką biznesową.

Ciągłe doskonalenie jest podstawą naszego podejścia do realizacji działań operacyjnych i innowacji. Nasz proces przyznawania pomysłów na ulepszenia umożliwia pracownikom zgłaszanie sugestii ulepszeń do wszystkiego, co jest związane z naszą działalnością, w tym pomysłów na poprawę środowiska.

Wszelkie wyzwania środowiskowe związane z projektem omawiane są na spotkaniu operacyjnym i spotkaniu zespołu zarządzającego. Zidentyfikowano trendy w odniesieniu do zagrożeń środowiskowych, incydentów, inspekcji, audytów i potencjalnie wypadków. Wszelkie działania wymagane do poprawy wydajności są określane, wdrażane i monitorowane.

EMS został opracowany we własnym zakresie przez naszego dyrektora SHEQ, który jest dyplomowanym ekologiem. Posiada dyplom z nauk o środowisku oraz tytuł magistra zarządzania środowiskowego, a także jest pełnoprawnym członkiem IEMA i zarejestrowanym głównym audytorem ds. Środowiska. Dzięki dwudziestoletniemu doświadczeniu w dziedzinie ochrony środowiska jesteśmy przekonani, że posiadamy wymaganą wiedzę specjalistyczną na miejscu. Korzystamy również z szerokiego wachlarza konsultantów specjalistycznych, m.in. ekolog, archeolog, konserwatorzy, którzy wspierają rozwój naszych rozwiązań dla konkretnych projektów.

podbijanie fundamentówNasze doświadczenie w pracy w obszarach wrażliwych środowiskowo

Firma Geobear pracowała nad wieloma kontraktami na obszarach wrażliwych środowiskowo, w tym w miejscach o szczególnym znaczeniu naukowym. Przykładem prac w SSSI jest Cobbinshaw Reservoir, projekt, który Geobear podjął w 2020 roku dla Scottish Canals.

Cobbinshaw Reservoir to miejsce o szczególnym znaczeniu naukowym (SSSI) położone w West Lothian w Szkocji. Przez kilka lat w zbiorniku wyciekała woda z komory zrzutowej po zainstalowaniu rur syfonowych w 2013 roku. Szacowany wyciek wynosił 500 m3 / dobę. Scottish Canals zarządzają zbiornikiem i byli odpowiedzialni za zbadanie i kontrolę wycieku.

Dochodzenie zostało podjęte przez kierownika technicznego Scottish Canals, który zaprojektował pewne prace naprawcze, aby spróbować złagodzić przepływ. Początkowe prace koncentrowały się wokół połączeń płyt, które według nich mogą stanowić problem. Stawy zostały wymienione; jednakże po ponownym napełnieniu zbiornika wyciek był kontynuowany. Stwierdzono, że przeciek mógł wystąpić tylko na połączeniach ściany nośnej, która leżała pod płytą betonową o grubości 250 mm i przylegała do starego jazu do nowej ściany syfonu. Scottish Canals zwrócił się do Geobear z propozycją rozwiązania.

 

Geobear’s Geopolymer został poddany szeroko zakrojonym testom środowiskowym i nie zawiera odcieków i nie ma wpływu na ekosystemy wodne. Ponadto szybkie utwardzanie materiału (mniej niż 60 sekund) oznacza, że ​​istnieje minimalne ryzyko wycieku podczas procesu wtryskiwania. System instalacyjny jest w pełni samodzielny i zamontowany na ciężarówce za pomocą 70-metrowego węża biegnącego od ciężarówki do miejsca wtrysku. Oznacza to, że nie ma konieczności umożliwienia prac przed wykonaniem procesu wtrysku. Zastosowanie naszego procesu wtrysku geopolimeru oznaczało, że poziom wody wymagał jedynie minimalnego obniżenia, aby uzyskać dostęp do obszaru roboczego. Nieinwazyjna metoda oznaczała również, że w płycie wymagane były tylko małe otwory, co nie wpłynęłoby na jej integralność.

Zaproponowaliśmy obróbkę do 2 metrów pod stropem iz powrotem do spodniej strony stropu. Było to łatwo dostępne za pomocą rurek iniekcyjnych firmy Geobear o małej średnicy. W dniu robót odsłonięte miejsce nawiedziła niespodziewana pogoda; Jednak przy wymogu minimalnej instalacji technicy Geobear byli w stanie improwizować, aby zachować czystą przestrzeń roboczą. Iniekcje wykonano w sąsiedztwie końców ściany nośnej. Przepływ geopolimeru przez gliniaste wypełnienie pod płytą, z jego kontrolowaną ekspansją i szybkim czasem utwardzania, zapewnił natychmiastowe rezultaty, na które liczył klient. Ciągły przepływ wody przez otwory żaluzji do komory syfonu stopniowo spowalniał i ostatecznie ustał w ciągu kilku minut po ostatnich wtryskach. Scottish Canals mają prawny wymóg cotygodniowej inspekcji zbiornika i do tej pory nie pojawiły się żadne dalsze doniesienia o powtarzających się wyciekach.

 

Geobear i budynki historyczne

Geobear ma bogate doświadczenie w pracy przy wielu kontraktach dotyczących prac w środowisku historycznym. Niedawny przykład projektu podjętego zgodnie z wymogami BS7913 był w Seaton Delaval Hall.

Seaton Delaval Hall to wiejski dom znajdujący się na liście I klasy, położony na wybrzeżu w hrabstwie Northumberland w Anglii. Został zaprojektowany przez Sir Johna Vanbrugha w 1718 roku dla admirała George’a Delavala, obecnie należącego do National Trust, a niedawno otwartego dla ogółu społeczeństwa.

Przez wiele lat gleby pod nieruchomością ulegały zagęszczeniu i wymywaniu w miejscach, które spowodowały szczególne problemy z fundamentami zachodniego skrzydła zabytkowego domu, gdzie występowały znaczne pęknięcia i przemieszczanie się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz posesji. Badania terenowe ujawniły różne głębokości oczyszczania od 1,5 m do 7,0 m poniżej poziomu gruntu. Potrzebne było rozwiązanie, które naprawiłoby glebę bez wykonywania wykopów i niszczenia zabytkowego budynku.

Planowanie prac

Zgodnie z BS7913 Geobear współpracował z naszym Klientem, firmą Historic Properties Ltd i National Trust, aby stworzyć rozwiązanie, które było minimalnie inwazyjne i wykonało minimum prac niezbędnych do ustabilizowania konstrukcji. Po wielu spotkaniach inżynierskich i szczegółowej propozycji dostarczonej przez firmę Geobear, nasz nieinwazyjny wtrysk geopolimeru został wybrany jako idealne rozwiązanie do prac. Korzystając z nowoczesnego rozwiązania geopolimerowego, wszystkie strony rozważały, czy bardziej odpowiednie byłoby podejście tradycyjne, jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań podkładowych lub pali system iniekcyjny Geobear nie wymagał wykonywania wykopów wokół delikatnych fundamentów budynku. Wszystkie prace można było prowadzić z poziomu gruntu przy użyciu sprzętu ręcznego bez ryzyka wystąpienia drgań konstrukcji budynku. Dlatego to nowoczesne podejście spełnia wymagania normy BS7913. Nasza metoda wtrysku zapewniła również znaczną poprawę w zakresie zrównoważonego rozwoju w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, co jest kolejnym kluczowym aspektem standardu, przy zmniejszeniu śladu węglowego o ponad 60% w porównaniu z podstawowym programem. Aby przezwyciężyć trudne warunki wód gruntowych, które spowodowały podważenie fundamentów, wybrany przez nas geopolimer został specjalnie wybrany, aby zapewnić, że nasze prace są niewrażliwe na działanie wody i nie ulegają erozji w wyniku działania wód gruntowych, a także są niereaktywne dla środowiska. wprowadzać odcieki do wód gruntowych.

 

Wykonanie robót

Po uzyskaniu zgody na prace zmobilizowaliśmy się na miejsce i wstrzyknęliśmy nasz materiał geopolimerowy w odstępach 1,0 m wokół uszkodzonej konstrukcji aż do twardego podłoża, po sprawdzeniu wytrzymałości gruntu po wykonaniu serii testów DCP. Prace prowadzono bez konieczności posiadania znacznych maszyn i urządzeń oraz bez wykopów lub robót umożliwiających, minimalizując ingerencję wizualną w nieruchomość na każdym etapie. Szybkie utwardzanie się geopolimeru oznaczało, że po wstrzyknięciu każdej sekcji ściany można było zezwolić na dostęp do tego elementu budynku. Wszystkie prace zostały pomyślnie zakończone w ciągu dwóch tygodni, dzięki czemu nie było żadnych opóźnień ani zmian wymaganych w programie prac naszego klienta.

 

Opinia klienta

„Zatrudniliśmy firmę Geobear Ltd, ponieważ hala jest w trakcie realizacji znaczącego programu renowacji i jako taka firma Geobear zaoferowała najbardziej odpowiednią opcję do prac stabilizacyjnych. Dzięki ich programowi miejsca pracy były utrzymywane w czystości i porządku, a także umożliwiały pracę w pobliżu innym branżom, co z kolei pozwoliło nie opóźniać naszego programu ”.

 

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.